Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Koroužné

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Starosta:                  Ing. Jiří Vlach

Místostarosta:         Tomáš Štoudek

Účetní:                          Zdeněk Řehůřek (službou)

Seznam organizací v obci

SDH Koroužné
MO ČČK Koroužné
Spolek Přátelé Švařec
Obecní knihovna Koroužné

4. Kontaktní spojení

Obec Koroužné

Koroužné 33

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail: obec@korouzne.cz

            starosta@korouzne.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

            Obecní úřad Koroužné

            Koroužné 33

            593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Úřední hodiny
            Středa 18 – 19 h.

Telefon
            724183510 starosta

Fax – není

Adresa internetové stránky: www.korouzne.cz

ID datové schránky: cuiav5h

5. Případné platby můžete poukázat

ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
číslo účtu 156285073/0300

6. IČO

545686

7. DIČ

CZ00545686

Jsme plátci DPH

8. Dokumenty

Rozpočet na rok 2014 a 2015 je vyvěšen na úřední desce obce: www.korouzne.cz

Závěrečný účet obce za rok 2013 a 2014 je vyvěšen na úřední desce obce: www.korouzne.cz

9. Žádosti o informace

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

I. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad.

II. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona.

III. Obecní úřad posoudí obsah žádosti a postupuje dále podle odst.3 až odst.5 § 14 o čemž pořídí záznam, který obsahuje datum přijetí žádosti, č.j. evidence žádostí, identifikaci žadatele, posouzení srozumitelnosti žádosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí o odmítnutí žádosti, datum odložení žádosti, datum sdělení odložení žadateli, datum a způsob poskytnutí informace, případný údaj o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace, datum o vyrozumění žadatele o prodloužení lhůty.

IV. Pokud Obecní úřad v plné míře vyhoví žádosti o poskytnutí informace, vyrozumí žadatele a informuje o tom kontrolní komisi, které předá záznam o postupu.

V. V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen z části, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti Obecní úřad rozhodnutí, které má náležitosti podle správního řádu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Obecního úřadu v Koroužném nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: obec@korouzne.cz

Žádosti a informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou evidovány na podatelně Obecního úřadu.

Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu obce Koroužné lze podat odvolání.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání učiněné písemně lze podat: I. poštou na adresu: Obecní úřad, Koroužné 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. II. osobně na podatelně Obecního úřadu.

Ústní odvolání lze podat u příslušného pracovníka úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Neuvedeno (Nemáme vlastní formuláře)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Řešení životních situací – ke stažení na Portál veřejné správy GOV

14. Nejdůležitější předpisy

Vyhlášky obce jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Koroužném.

Zápisy z jednání zastupitelstva obce Koroužné jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Koroužném.

Další právní normy:

Právní předpisy jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/ v sekci legislativa.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Výše cen je stanovena takto:

I. Materiálové náklady
Kopírování:

1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč

1 kopie formátu A4 oboustranná: 4,– Kč

1 kopie formátu A3 jednostranná: 3,– Kč

1 kopie formátu A3 oboustranná: 6,– Kč

Tisk na tiskárně:

1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč

Práce s počítačem:

 • výstup z ASPI 1 minuta: 5,– Kč
 • výstup z jiných souborů 1 minuta: 5,– Kč
 • výstup z INTERNETU 1 minuta: 0,50 Kč

II. Náklady na opatření nosičů dat

 • ·      CD-ROM: 30,– Kč/ks

III. Náklady na odesílání informací žadateli
 Balné:

 • Obálka C6, DL: 0,50 Kč
 • Obálka C5: 1,– Kč
 • Obálka C4: 2,– Kč
 • Obálka dodejka: C6 1,50 Kč
 • Obálka dodejka: C5 2,– Kč

Poštovní služby:

            Hodnota poštovného dle platného ceníku České Pošty.

IV. Mimořádně náročné vyhledávání informací 100,– Kč

Vyhledávání informace z více pramenů, práce vyžadující spolupráci více pracovníků, sestavování materiálů z různých podkladů. Částky jsou stanoveny za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s vyhledáváním informace.

Cestovní náklady:

Dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, hlava III. O cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

V. Správní poplatky

Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004Sb., v platném znění, O správních poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.
Určující podmínky:

 1. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
 2. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
 3. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
 4. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.
 5. Všechny druhy dokumentů a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku.
 6. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Rok

2013

2014

2015

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace

0

0

 
2. Rozhodnutí o odmítnutí

0

0

 
3. Odvolání proti rozhodnutí

0

0

 
4. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

0

0

 
5. Soudní řízení (přezkum soudem)

0

0

 
6. Sankce (správní řízení)

0

0

 

 

Obec Koroužné

Starosta
Ing. Jiří Vlach

Obecní úřad
Koroužné 33
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Kontakt
+420 724 183 510
starosta@korouzne.cz

ID datové schránky: cuiav5h